Villkor

1. Om villkoren 

I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna Moccamaster Nordic AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Tillsammans med Orderbekräftelsen utgör dessa villkor Avtalet mellan oss angående leverans av Produkter. Inga andra villkor äger tillämplighet. Avtalet kan inte ändras såvitt vi inte samtycker till ändringen antingen skriftligen eller genom e-postmeddelande. 


2. Att göra en Beställning 

2.1 För att få göra en Beställning måste du vara minst 18 år. 
Vi kan inte ta emot Beställningar som görs på annat sätt än på webbplatsen. 

2.2 Trots att vi gör vårt yttersta för att leverera de Produkter som anges i Orderbekräftelsen kan det finnas situationer när vi inte kan leverera dessa Produkter, till exempel (i) när sådana Produkter inte längre tillverkas eller finns tillgängliga eller (ii) om vi inte har möjlighet att köpa in relevanta komponenter. Under sådana förhållanden kommer vi att kontakta dig och informera dig om alternativa Produkter som du kan köpa istället. Om du väljer att inte acceptera dessa förslag, kommer vi att häva Beställningen vad avser de Produkter som vi inte kan leverera och återbetala de belopp som du har betalt till oss för dessa Produkter. Med förbehåll för vad som anges i avsnitt 11.2 nedan, är vårt ansvar, för det fall vi inte har möjlighet att leverera de Produkter som du har beställt, begränsat till återbetalning av sådana belopp. 


3. Priser 

3.1 Produktpriset avser det pris som anges på Moccamaster-webbplatsen vid beställningstillfället. 

3.2 Moms debiteras enligt gällande procentsatser och anges på Moccamaster-webbplatsen vid beställningstillfället. 

3.3 Fraktkostnader debiteras i enlighet med vad som anges på Moccamaster-webbplatsen vid beställningstillfället. 


4. Betalning 

4.1 Betalning kan ske på något av de sätt som anges under avsnittet om betalning på Moccamaster-webbplatsen. 

4.2 Betalning görs SEK i enlighet med vad som anges på Fakturan. 

4.3 Om du väljer att betala med kontokort måste du lämna utförliga kontokortsuppgifter i samband med din Beställning. Kontokortet belastas först när faktura utfärdas. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera identiteten hos betal-/kreditkortsinnehavaren genom att begära relevant dokumentation. 


5. Leverans 

5.1 Vi tar inte emot beställningar och vi levererar inte till adresser utanför Sverige. 

5.2 Vårt transportföretag kommer att leverera Produkterna till dig under arbetstid, måndag till fredag eller till ett utlämningställe nära dig.. 

5.3 Äganderätten och risken för förlust av produkterna övergår till dig vid leverans av produkterna. 


6. Ångerrätt 

6.1 Du har rätt att lämna tillbaka Produkter du köpt hos oss och få tillbaka erlagd köpeskilling förutsatt att du kontaktar oss inom 14 dagar efter det att Produkten levererades till dig. 

6.2 För att lämna tillbaka en Produkt skall du kontakta oss info.se@moccamaster.com Därefter skickar vi ett Returmedgivande. Denna handling innehåller uppgifter om hur retur ska ske på  Produkter du vill lämna tillbaka. Produkterna måste lämnas tillbaka genom den fraktfirma och till den adress som anges på Returmedgivandet. Produkterna skall returneras i sina originalförpackningar. 

6.3 Vi återbetalar erlagd köpeskilling men debiterar en avgift för fraktkostnaderna. 

6.4 För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Moccamaster Nordic AB debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka Moccamaster Nordic AB:s transport- och administrationskostnader.


7. Ansvarsbegränsning 

7.1 För Slutkund gäller följande: I händelse av att något villkor i detta Avtal strider mot tvingande lag är villkoret i denna del ej tillämpligt. För annan kund än Slutkund gäller att 11.1.1 dessa villkor reglerar omfattningen av våra skyldigheter och vårt ansvar med avseende på tillhandahållandet av Produkter och Service;?? 11.1.2 det inte finns några garantier eller villkor som är bindande för oss utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet; och att?? 11.1.3 alla garantier eller villkor som avser Produkter eller Service och som i annat fall kunde tolkas in i eller införlivas med Avtalet på grund av lag eller på annat sätt (inklusive utan inskränkning underförstådda villkor såvitt avser kvalitet eller ändamålsenlighet) undantas härmed uttryckligen. 

7.2 Villkoren i detta Avtal begränsar eller utesluter inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada på grund av vårdslöshet från vår sida, ej heller begränsar de vårt ansvar för bedrägeri. 

7.3 Med förbehåll för Villkor 11.1 och 11.2 ansvarar vi inte för inkomstbortfall, utebliven vinst, kontraktsförlust, förlust av data eller för någon indirekt förlust eller följdförlust eller skada av något slag, hur den än har uppkommit och även om den orsakats av en skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt. 

7.4 Med förbehåll för Villkor 11.1, 11.2 och 11.3 skall vårt maximala sammanlagda ansvar i enlighet med Avtalet, oavsett om det gäller på grund av avtal, skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet) eller annat, under inga omständigheter överstiga det belopp som du är ålagd att betala oss för Produkterna i fråga. 


8. Hur du kontaktar Moccamaster

Du kan nå oss

• Per email info.se@moccamaster.com

• Per telefon 075-6660050

När du kontaktar oss ombeds du uppge ditt Beställningsnummer. 


9. Force Majeure 

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som du lider eller förorsakar och som beror på vårt dröjsmål vid fullgörandet eller underlåtenhet att fullgöra eller på annat sätt uppfylla våra skyldigheter enligt Avtalet i den mån detta dröjsmål eller denna underlåtenhet orsakas av någon omständighet som vi inte rår över. 


10. Gällande lag och genomförbarhet 

10.1 Avtalet lyder under svensk lag. 

10.2 Tvistemål skall avgöras av svensk domstol. 


11. Allmänt 

11.1 Varken vår egen eller din underlåtenhet att göra gällande något villkor i Avtalet utgör någon dispens från sagda villkor. Sådan underlåtenhet skall på intet sätt påverka rätten att senare göra gällande detta villkor. 

11.2 Om något villkor i Avtalet är ogiltigt eller inte verkställbart skall detta inte negativt påverka giltigheten eller verkställbarheten av övriga villkor. 

Använding och underhäll

Lär dig mer om Moccamaster